phone
主任专线:159-8905-7128

本所对税务、财务和商业综合知识的融会贯通,拥有兼并、收购、重组和战略投资和合作的广泛经验,包括:

    * 产业准入政策咨询

    * 交易结构设计

    * 税务筹划及与交易相关事项的咨询

    * 开展法律尽职调查

    * 交易文件的起草和谈判

    * 就交易所需审批事项提供意见

    * 为反垄断申报提供建议